Peuteropvang

In het kader van de harmonisatiewetgeving en de wens om uit te groeien naar een kindcentrum voor 0-13 jarigen wil CBS Het Octaaf vanaf 1 januari 2018 peuteropvang aanbieden.

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

In deze wetgeving, die ingaat per 1 januari 2018, wordt de financiële toegankelijkheid van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang voor werkende ouders gelijkgeschakeld. Daarnaast worden de kwaliteitseisen aan kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijk getrokken.

Gemeente Assen heeft in een eerder stadium reeds besloten tot het vormen van Alles in 1-scholen. Dat doet de gemeente in samenwerking met de besturen voor primair onderwijs. In de Alles in 1-scholen kunnen kinderen de hele dag terecht om te spelen, te leren, te ontdekken en te ontspannen.

Innovatie nul13 heeft van de gemeente de opdracht gekregen samen met alle betrokkenen een plan te maken voor harmonisatie peuterwerk, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

Stand van zaken

Op 29 augustus jl. heeft SPA (peuterspeelzaalwerk Assen) naar ouders een brief gestuurd m.b.t. de voortzetting van het peuterspeelzaalwerk in Assen na 1 januari 2018.

Voor de zomervakantie waren de ouders al door SPA geïnformeerd dat de schoolbesturen het peuterspeelzaalwerk gaan voortzetten en dat zij van plan zijn om alle locaties van SPA over te nemen. Daarnaast hebben de schoolbesturen plannen om ook op andere plaatsen peuteropvang te starten. Eén van deze nieuwe locaties is CBS Het Octaaf.

Tijdens ouderbijeenkomsten in september worden ouders over de wijzigingen per 1 januari 2018 geïnformeerd.

Op 1 september jl. hebben ouders een mail ontvangen waarin zij worden gevraagd een enquête in te vullen waarin zij hun voorkeur voor een gewenste locatie, waaronder Het Octaaf, na 1 januari aan kunt geven. Op deze manier kunnen de nieuwe aanbieders zich goed voorbereiden op wat komen gaat en kan SPA er voor zorg dragen dat het bestaande peuterspeelzaalwerk zo goed mogelijk kan worden overgedragen.